Detail

Kiến Xương (Thái Bình): Đưa ngành may về nông thôn

Đưa ngành may về nông thôn

Kiến Xương (Thái Bình): Đưa ngành may về nông thôn

(Dân Việt) - Đến nay, toàn huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã có 23 doanh nghiệp và 25 cơ sở may, tạo công ăn việc làm cho hơn 4.200 lao động với mức thu nhập bình quân 2,5-3 triệu đồng/người/tháng.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, các doanh nghiệp và cơ sở may trên địa bàn huyện đã sản xuất trên 5 triệu sản phẩm các loại, góp phần đem lại giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn huyện ước đạt 410 tỷ đồng.

Đưa ngành may về nông thôn là một trong những cách tốt nhất huy động nguồn lực xây dựng NTM ở Kiến Xương. Chủ trương này đã được huyện Kiến Xương thực hiện từ năm 2009.

9/20/2012 4:25:43 PM


Support Online

Mr. Luong

Phone: 0987 18 18 19

Email: xnk.international@gmail.com

Mr. Ly

Phone: 0944 18 18 19

Chat with me

Email: xnk.international@gmail.com

Phong Kinh Doanh

Phone: 036 3 896 896

Email: Thailongimex@gmail.com

Maps

Gold Price

Cate Buy Sell

Rate

CNY3.320

Partner

Introduced products Heat press machine customers are using Ultrasound products customers are using Press the folded product heat customers are using Heat press products customers are using Laser cutting machine products customers are using

Link web

Copyright THAILONGIMEX CO Company., LTD 

SHOWROOM introduction of materials and equipment sewing Thai Binh province. 
Address: No. 100 Quang Trung Street, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam. 
Tel:         036 3896896 / Fax: 036 3896896 
Mobile:  0987 18 18 19 - 0944 18 18 19 
Website: http://www.vattunganhmay.com 
Email: Thailongimex@gmail.com
Copyright THAILONGIMEX CO Company., LTD 

SHOWROOM introduction of materials and equipment sewing Thai Binh province. 
Address: No. 100 Quang Trung Street, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam. 
Tel:         036 3896896 / Fax: 036 3896896 
Mobile:  0987 18 18 19 - 0944 18 18 19 
Website: http://www.vattunganhmay.com 
Email: Thailongimex@gmail.com

Copyright THAILONGIMEX CO Company., LTD

 Head Office: No. 11B / 23 Industrial zone Tran Lam Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam.

SHOWROOM introduction of materials and equipment sewing Thai Binh province.

Address: No 130, Le Quy Don Road, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam.

Tel:              0363 896 896         / Fax: 0363 896 896                         *  Website:   http://www.vattunganhmay.com

Mobile:      0987 18 18 19          /         0944 18 18 19                        *  Email:      Thailongimex@gmail.com